top bakcground

Publikacje - prof. dr hab. Bogdan Dolnicki

PUBLIKACJE W 2010 r.:

 • Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 października 2009 r., I OSK 1297/09, współautorzy A. Chorążewska, A. Faruga, Przegląd Prawa Publicznego nr 3, marzec 2010, s. 99 – 108.
 • Encyklopedia Samorządu Terytorialnego, pod red. K. Miaskowskiej-Daszkiewicz, B. Szmulika, Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • Elementy prakseologiczne w strukturze i działaniu administracji publicznej, w: Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, red. S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2010, s. 505 – 525.
 • Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, redakcja oraz art. 1 – 2, 4 – 4b, 11b, 40 – 42, 85 – 88, 103; Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Czynniki służące sprawności działania administracji samorządowej, w: Rola samorządu terytorialnego w modernizacji Polski, red. M. Barański, A. Czyż, S. Kubas, Katowice 2010, s. 38 – 60.
 • Pozycja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w systemie samorządu terytorialnego, CASUS (w druku).
 • Ustrój metropolii – współczesne koncepcje, Administracja Publiczna (w druku).
 • Jednostki pomocnicze gminy w latach 1990 – 2010 (współautor Monika Augustyniak), (w druku).
 • Kształt polskiej administracji terenowej w latach 1918-1939, (w:) O prawie i jego dziejach. Księgi dwie, Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu, Księga II, Białystok – Katowice 2010, s. 155 – 166.
 • Territoriale Selbstverwaltung In polnischen Verfassungen, (w:) Verfassungsentwicklung In Litauen und Polen im Kontent der Europäisierung, Egidijus Sileikis (red.), Vilnius 2010, s. 109 – 123.

 

PUBLIKACJE W 2009 r.:

 • Samorząd terytorialny, wyd. IV, Wolters Kluwer 2009.
 • Region samorządowy, (w:)  Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe – granice i wspólne obszary, red. B. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, s. 166 – 189.
 • W sprawie pojęcia aktów prawa miejscowego, (w:)  Księga pamiątkowa profesora Marcina Kudeja, red. A. Łabno, E. Zwierzchowski, Katowice 2009, s. 78 - 86
 • Akty prawa miejscowego w świetle orzecznictwa , (w:) Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, red. J. Boć, A. Chajbowicz – Kolonia Limited 2009, s. 205 - 232.
 • Territoriale Selbstverwaltung in polnischen Verfassungen, Silesian Journal of Legal Studies, Vol. 1, 2009, s. 21 – 33.
 • Województwo samorządowe jako region, (w:) Nowe kierunki działań administracji publicznej w Polsce i Unii Europejskiej, red. P. Chmielnicki, A. Dybała, LexisNexis Warszawa 2009, s. 373 – 384.
 • Skutki doręczenia decyzji w postępowaniu ogólnym i podatkowym, (w:) Samorządowe Kolegia Odwoławcze jako gwarant prawa do dobrej administracji, red. K. Sieniawska, MUNICIPIUM SA 2009, s. 80 – 95.
 • Ograniczenie dostępu do spisu wyborców jako informacji publicznej, (w:) Patologie w administracji publicznej, red. P. J. Suwaj, D. R. Kijowski, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 233 – 243.
 • Skarga organu nadzoru do sądu administracyjnego, (w:) Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego, red. J. Supernat, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 104 – 115.
 • Materialnoprawne i procesowe skutki wydania decyzji w postępowaniu ogólnym i podatkowym, (w:) Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie K.P.A., red. J. Niczyporuk, Lublin 2010, s. 161 – 172.
 • Kilka uwag o stanowieniu i wykładni przepisów prawa podatkowego, współautorka A. Chorążewska, Przegląd Prawa Publicznego, nr 7-8, lipiec-sierpień 2009, s. 58 – 78.
 • Koszt dostępu do informacji publicznej, „Wspólnota” nr 1/2009, 3 stycznia 2009, s. 16 – 17.
 • „Prawna regulacja dostępu do informacji i zasady jawności w działaniach organów samorządu terytorialnego w zakresie zapobiegania zjawisku korupcji, w: Unormowania antykorupcyjne w administracji publicznej, (red.) M. Stec, K. Bandarzewski, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 57-83

 

PUBLIKACJE W 2007 r.:

Wydawnictwa zwarte:

 • Władza i finanse lokalne w Rzeczpospolitej Polskiej. w: Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych, pod red. Eugeniusza Ruśkowskiego
 • i Bogdana Dolnickiego, Oficyna Wydawnicza "Branta", Bydgoszcz-Białystok-Katowice 2007, s. 13-31.
 • Nowe dwustronne formy działania administracji publicznej - zagadnienia wybrane. B. Dolnicki, R. Cybulska.
 • W: Koncepcja systemu prawa administracyjnego - Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego (Zakopane, 24-27 września 2006 r.), pod red. J. Zimmermanna, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 453-472.
 • Pozycja prawna studenta i doktoranta uniwersytetu,
 • w: Nowe prawo o szkolnictwie wyższym a podmiotowość studenta, pod red. A. Szadek-Bratuń, Kolonia Limited 2007, s. 89-95.
 • Pozycja prawna wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wobec rady gminy, Samorząd Terytorialny nr 1-2/2007, s. 50-8.
 • Wpływ nowych zasad wyboru wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na relacje z radą gminy, Przegląd Prawa Publicznego, nr 1-2/ 2007, s. 80-88.
 • Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz. 2. wydanie, Wolters Kluwer 2007, redakcja oraz str. 15-44; 332- 374; 518-578.

Konferencje naukowe:

 • Reforma ustrojowa aglomeracji śląskiej. Potrzeby i możliwości, Konferencja zorganizowana przez Wojewodę Śląskiego oraz WPiA UŚl, Katowice, 04.04.2007 r. -referat: Koncepcje aglomeracji w prawie europejskim.
 • Umowy w administracji, SEAP, Wrocław, 27-29.05.2007 r.
 • XV Deutsch-Polnisches Verwaltungskolloquium
 • "Verfassungs - und Verwaltungsgerichtsbarkeit im Mehrebenensystem", Freiburg, 9-12.09.2007 r.
 • Międzynarodowa Konferencja naukowa "15 rocznica uchwalenia Konstytucji Republiki Litewskiej oraz 10 rocznica uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej", Wilno 27-28 września 2007 r. -referat: "Samorząd terytorialny w polskich konstytucjach" (w języku niemieckim).
 • I Warsztaty naukowe doktorantów - Zielona Góra, lipiec 2007. - organizator WPiA uniwersytetu Łódzkiego, SKO Zielona Góra, RIO Zielona Góra.

 

WCZEŚNIEJSZE PUBLIKACJE I KSIĄŻKI PRZED 2007 r.:

 • Organizacja i funkcjonowanie administracji terenowej, Katowice 1989,
 • Rada gminy i jej kompetencje, Wydawnictwo ZPP, Katowice 1990,
 • Nadzór nad samorządem terytorialnym, Katowice 1993,
 • Targi krajowe jako sposób organizacji rynku, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Nr 2, 1981,
 • Pozycja prawna wojewody jako przedstawiciela rządu, Studia Iurudica Silesiana nr 8, Katowice 1983,
 • System prawny zarządzania gospodarką narodową, Organizacja-Metody-Technika nr 10, 1983.
 • Strefa ochronna jako element planu zagospodarowania przestrzennego, w: Ochrona środowiska w planowaniu (zagadnienia organizacyjno-prawne), Ossolineum 1984
 • Postulat sprawności i demokratyzmu w strukturze i działaniu terenowych organów administracji państwowej (zagadnienia teoretyczne), Problemy Rad Narodowych nr 57, Ossolineum 1984,
 • Zagadnienia proceduralne kreowania terenowych organów administracji państwowej, w: Zagadnienia proceduralne w administracji, pod red. K. Podgórskiego, Katowice 1984,
 • Instrumenty prawne kontroli w zarządzaniu gospodarką narodową, w: Instytucje prawne zarządzania państwowymi organizacjami gospodarczymi, pod red. K. Podgórskiego, Katowice 1985,
 • Problematyka rejonów na obszarze województwa bielskiego i katowickiego, W: Terytorialne podziały specjalne, pod red. M. Elżanowskiego, Warszawa 1985. Współautor K. Podgórski,
 • Problematyka rejonów na obszarze województwa bielskiego i katowickiego, Organizacja-Metody-Technika nr 8-9, nr 8-9, 1985, Współautor K. Podgórski
 • Rola zakładów administracyjnych w zaspokajaniu potrzeb socjalno-bytowych obywateli, w: Regulacja prawna administracji świadczącej, pod Red. K. Podgórskiego, Katowice 1985,
 • Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20.09.1984 (S.A./KA 324/84), OSPiKA nr 7-8, Warszawa 1986,
 • Pozycja terenowych organów administracji państwowej o właściwości szczególnej i ich podporządkowanie, w: Administracja terenowa po reformie 1983 roku, pod red. K. Podgórskiego, Katowice 1987,
 • Prawne zagadnienia reglamentacji administracyjnej w gospodarce narodowej, Administracja nr 4, Warszawa 1988,
 • Niektóre problemy funkcjonowania administracji terenowej, Organizacja-Metody-Technika nr 6, 1989,
 • Koncepcja terenowych organów przedstawicielskich w ustawie z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego, Organizacja-Metody-Technika nr 12,
 • Z rozważań nad istotą samorządu terytorialnego, Organizacja-Metody-Technika nr 1, 1990,
 • O istocie i zadaniach samorządu terytorialnego, Czas Górnośląski nr 20/32 z 14.10.1993,
 • Zadania samorządu terytorialnego, Czas Górnośląski nr 21/33 z 28.10.1993,
 • Nowa ustawa gminna w Saksonii, Samorząd Terytorialny nr 7-8, 1993,

Studia, rozprawy, artykuły:

 • Wesen und Aufgaben der territorialen Selbstverwaltung in Polen,"Die Verwaltung" nr 1/95, München.
 • Czy polskie ustawodawstwo samorządowe odpowiada standardom europejskim?, Samorząd Terytorialny nr 9, 1994,
 • Zakres tajemnicy bankowej, Biuletyn Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach nr 1, listopad 1994,
 • Przemiany ustrojowe samorządu terytorialnego w Europie Zachodniej, Samorząd Terytorialny, nr 12, 1994
 • Organizacja gminy w Austrii, Sejmik Samorządowy, nr 1, 1995.
 • Organizacja gminy w Szwajcarii, Sejmik Samorządowy, nr 2, 1995.
 • Organizacja gminy we Włoszech, Sejmik Samorządowy, nr. 4, 1995.
 • Organizacja gminy w Hiszpanii, Sejmik Samorządowy, nr 5, 1995.
 • Organizacja gminy we Francji, Sejmik Samorządowy, nr 6, 1995.
 • Organizacja gminy samorządowej w Finlandii, Sejmik Samorządowy, nr 7, 1995.
 • Organizacja gminy w Holandii, Sejmik Samorządowy, nr 8, 1995.
 • Organizacja gminy w Szwecji, Sejmik Samorządowy, nr 9, 1995.
 • Organizacja gminy w Niemczech, Sejmik Samorządowy, nr 10, 1995.
 • Koncepcja utworzenia związku komunalnego lokalnego, pasażerskiego transportu zbiorowego w aglomeracji warszawskiej, współautorzy G. Dydkowski, R. Tomanek, Sejmik Samorządowy, nr 10, 1995.
 • Koncepcja związku komunalnego dla aglomeracji warszawskiej, współautorzy G. Dydkowski, R. Tomanek, Komunikacja Publiczna GOP, nr 4, październik 1995.
 • Zagadnienia proceduralne tworzenia związków komunalnych, Sejmik Samorządowy, nr 11, 1995.
 • Nadzór jako instrument ochrony praw podmiotowych (na przykładzie samorządu terytorialnego), Humanistyczne Zeszyty Naukowe"Prawa Człowieka", nr 3(11),
 • Legal control and auditing of local authorities action : Poland, raport dla Rady Europy, kwiecień 1996.
 • Klasyfikacja środków nadzorczych nad samorządem terytorialnym w ustawodawstwie polskim, Samorząd Terytorialny, nr 6, 1997
 • Regulacje prawne SIP - potrzeby, stan aktualny (współautor G. Szpor), w: Systemy informacji przestrzennej - GIS w praktyce, wyd. Centrum Promocji Informatyki, Kraków 1997.
 • Stan i perspektywy decentralizacji administracji, w: Wolność informacji i jej granice, wyd. Stowarzyszenie SILGIS CENTER, Katowice 1997
 • Instrumenty nadzoru nad samorządem terytorialnym (na przykładzie wybranych państw europejskich), W: Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy, red. S. Dolata, Opole 1998
 • Samorząd terytorialny w polskich konstytucjach, w: W kręgu zagadnień konstytucyjnych, pod red. M Kudeja, Katowice 1999
 • Zagadnienia nadzoru nad samorządem terytorialnym, w: Z problematyki prawa administracyjnego i nauki administracji, Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Zbigniewa Leońskiego, Poznań 1999
 • Koncepcja województwa samorządowego, w: Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej, red. E. Knosala, A. Knosala, G. Łaszczyca, ZAKAMYCZE 1999
 • Koncepcja województwa samorządowego, Samorząd Terytorialny, nr 6, 1999
 • Ewolucja pojęcia samorządu terytorialnego w polskich konstytucjach, w: Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Jana Szreniawskiego.
 • Ewolucja pojęcia samorządu terytorialnego w polskich konstytucjach, (w: ) Administracja publiczna u progu XXI wieku, Przemyśl 2000, s. 147-164.
 • Zarządzanie mieniem samorządowym (ref.) III Międzynarodowa Konferencja Naukowa"Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy", Opole-Krzyżowa 29-31.05.2000.
 • Wykonalność a prawomocność rozstrzygnięć nadzorczych organów nadzoru nad samorządem terytorialnym, (w:) Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia, Łódź 2000 5
 • Zadania samorządu terytorialnego, (w: ) Rozprawy prawnicze Księga pamiątkowa Prof. A. Agopszowicza, red. R. Mikosz, Katowice 2000
 • Samorząd gminny w Niemczech - zagadnienia ustrojowe, referat, międzynarodowa konferencja naukowa"Samorząd terytorialny w III Rzeczypospolitej Polskiej - 10 lat doświadczeń", Wydział Politologii UMCS W Lublinie, 19-20 października 2000,
 • Prawne podstawy funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce, referat, międzynarodowa konferencja pt."Rola instytucji pozarządowych w życiu publicznym", Katowice 31.03.2000, Śląski Urząd Wojewódzki i Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ref. pt."Prawne uwarunkowania funkcjonowania i finansowania instytucji pozarządowych w Polsce oraz ich współpracy z władzami lokalnymi i regionalnymi"

Książki:

 • Modele samorządu terytorialnego w Europie i w Polsce, Katowice 1994
 • Samorząd terytorialny - zagadnienia ustrojowe, ZAKAMYCZE 1999
 • Prawo samorządu terytorialnego, ZAKAMYCZE 1999
 • Samorząd Terytorialny, ZAKAMYCZE, Kraków 2001.
 • Powiat, J. Boć (red), Kolonia Limited 2001, współautor.
 • Samorząd Terytorialny, ZAKAMYCZE, Kraków 2003.
 • Samorząd Terytorialny, ZAKAMYCZE, Kraków 2006.
 • Samorząd Terytorialny, ZAKAMYCZE, Kraków 2006.
 • Samorząd Terytorialny, Wolters Kluwer, wyd. 4 Warszawa 2006.
 • Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, Wolters Kluwer Polska - ABC, Warszawa, 2007.
 • Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Wolters Kluwer Polska - ABC, Warszawa, 2010.
 • Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz 2012
 • Samorząd terytorialny 2012

Studia, rozprawy, artykuły:

 • Policyjne funkcje państwa w Polsce, rozdział pracy : Problemy prawa angielskiego i europejskiego oraz reformy w Europie Środkowej (Polska, Węgry), red. K. Nowacki, Wrocław 2000, s. 395-414.
 • Ustrój samorządu terytorialnego w Niemczech - po reformie,"Samorząd Terytorialny", nr 3/2001 r.
 • Umowa publicznoprawna w prawie niemieckim,"Państwo i Prawo", nr 3/2001, s. 79- 86.
 • Ustrój powiatu, rozdział pracy : Powiat, red. J. Boć, Kolonia Limited 2001, s. 38-52.
 • Komentarz, część trzecia pracy : Powiat, red. J. Boć, Kolonia Limited 2001, s. 341-545 (współautor).
 • Mienie samorządu terytorialnego,"Forum Naukowe", Poznań 2001, rok 6, nr 1 (14)/2001; 44 strony.
 • Ewolucja samorządu terytorialnego w Niemczech, w: Instytucje współczesnego prawa administracyjnego, Księga pamiątkowa Prof. J. Filipka, Wydawnictwo Uniwersytetu jagiellońskiego, Kraków 2001
 • Struktura organizacyjna województwa samorządowego", Gdańskie Studia Prawnicze 2002, tom VIII
 • ,,Zadania i funkcje przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego", Zeszyty Naukowe Beskidzkiej Wyższej Szkoły Turystyki w Żywcu, nr 1, t. I
 • ,,Pozycja prawna sekretarza i skarbnika w jednostkach samorządu terytorialnego" [w:] ,,Przemiany doktrynalne i systemowe prawa publicznego", Studia dedykowane prof. Wincentemu Bednarkowi, red. S. Pikulski, W. Pływaczewski, J. Dobkowski, Olsztyn 2002,
 • ,,Współczesne środki nadzoru nad samorządem terytorialnym" [w:] ,,Prawne gwarancje ochrony praw jednostki wobec działań administracji publicznej", Rzeszów 2002,
 • ,,Pozycja prawna przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego" [w:] "Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa", TNOiK Rzeszów 2002
 • "Umowa publicznoprawna - zagadnienia wybrane" [w:] "Jednostka w demokratycznym państwie prawa", Bielsko-Biała 2003
 • "Ewolucja pojęcia umowy publicznoprawnej" [w:] "Prawo a wartości" - Księga jubileuszowa Profesora Józefa Nowackiego, Zakamycze, Kraków 2003
 • "Monokratyczne organy samorządu terytorialnego" Samorząd Terytorialny 1/2003
 • Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowym, ZAKAMYCZE
 • Akty prawa miejscowego samorządu terytorialnego,"Samorząd Terytorialny".
 • Monokratyczne organy gminy, powiatu i województwa (implikacje prawne bezpośredniego wyboru wójta, burmistrza i prezydenta miasta),"Forum Naukowe" Instytutu Samorządu Terytorialnego Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.
 • Problemy współczesnego samorządu terytorialnego w Polsce i w Europie,"Miscellanea iuridica", Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach.
 • Zasada jawności i dostępu do informacji publicznej w ustawach samorządowych,"Miscellanea iuridica", Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach.
 • "Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz", pod red. B. Dolnickiego, Kraków Zakamycze 2005
 • "Ustrój samorządu terytorialnego w świetle standardów europejskich", [w:] "Europeizacja polskiego prawa administracyjnego:, pod red. Z. Janku, z. Leońskiego, M. Szewczyka, M. Waligórskiego, K. Wojtczak, Wrocław 2005
 • "Ewolucja nadzoru nad samorządem terytorialnym", [w:] "15-lecie samorządu terytorialnego w III RP" pod. red. J. Korczaka, Wrocław 2005
 • z R. Cybulską " Zarządzenie uchylone, radny zostaje" [w:] "Rzeczpospolita" nr 233 z dnia 05.10.2005 r.
 • "Pozycja samorządowych kolegiów odwoławczych w systemie samorządu terytorialnego",[w:] "Pozycja samorządowych kolegiów odwoławczych w postępowaniu administracyjnym" red. Cz. Martysz i A. Matan, Zakamycze 2005,
 • "Zasada jawności działania organów jednostek samorządu terytorialnego" - wydanie pokonferencyjne Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • "Zakaz prowadzenia przez radnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy" [w:] "Granice wolności gospodarczej w systemie społecznej gospodarki rynkowej" Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Jana Grabowskiego" wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Katowice 2004
 • "Ewolucja przedmiotowego zakresu obowiązywania i stosowania kodeksu postępowania administracyjnego"współ. Czesław Martysz [w:] "Procedura administracyjna wobec wyzwań współczesności", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego , Łódź 2004 r.
 • "Zasady jawności działania władz publicznych i dostępu do informacji publicznej w świetle standardów europejskich" (str. 81-107), Zeszyty Naukowe Beskidzkiej Wyższej Szkoły Turystyki w Żywcu, Nr 3/2004,
 • "Pozycja samorządowych kolegiów odwoławczych w systemie samorządu terytorialnego", Casus, jesień 2004
 • "Monokratyczne organy gminy, powiatu i województwa (implikacje bezpośredniego wyboru wójta, burmistrza, prezydenta miasta)", Forum naukowe Instytutu Samorządu Terytorialnego Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, nr 2/2004
 • "Akty prawa miejscowego samorządu terytorialnego", Samorząd Terytorialny 5/2004

Publikacje - dr Anna Wierzbica

MONOGRAFIE:

 • "Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym", Wolters Kluwer, 2008
 • "Miasto na prawach powiatu. Zagadnienia ustrojowe", Wolters Kluwer, 2006

NIESAMOISTNE CZĘŚCI PUBLIKACJI:

 • A. Wierzbica w: "Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowym" (red. B. Dolnicki), Wolters Kluwer, 2007

PUBLIKACJE:

 • "Pozycja prawna skarbnika jednostki samorządu terytorialnego" w: "Finanse Komunalne", nr 4, 2008 r. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 28 lutego 2006 r., II PK 189/05 w:
 • "Przegląd Prawa Publicznego", nr 2, 2008 r.
 • "Dochody małżonka w oświadczeniu" w: "Wspólnota" Pismo Samorządu Terytorialnego, nr 15, 2008 r., s. 38-39
 • "Kto składa oświadczenie majątkowe?" w: "Wspólnota" Pismo Samorządu Terytorialnego, nr 13, 2008 r., s. 32-33
 • "Wynagrodzenie wójta" w: "Wspólnota" Pismo Samorządu Terytorialnego, nr 11, 2008 r., s. 31-32
 • "Oświadczenie majątkowe przewodniczącego rady" w: "Wspólnota" Pismo Samorządu Terytorialnego, nr 9, 2008 r., s. 34-35
 • "O łączeniu stanowisk" w: "Wspólnota" Pismo Samorządu Terytorialnego, nr 3, 2008 r., s. 42
 • "Dopuszczalność prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego" w: "Ius Et Administratio", Facultas Iuridica Universitstis Ressoviensis, Rzeszów 2006, zeszyt nr 4 (12), ss. 106-116
 • "Kompetencje do rozpoznania skargi" w: "Wspólnota" Pismo Samorządu Terytorialnego, nr 43, 2007 r., s. 42-43
 • "Oświadczenie majątkowe kierownika SPZOZ-u" w: "Wspólnota" Pismo Samorządu Terytorialnego, nr 43, 2007 r., s. 44-45
 • "Oświadczenia o działalności gospodarczej zróżnicowały pozycję prawną radnych" w: "Rzeczpospolita" nr 126 (7223) z 31 maja 2007 r., s. C 10
 • "Wybrane problemy statusu prawnego jednostek organizacyjnych miasta na prawach powiatu" w: "Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego", Zeszyt Naukowy Katedry Prawa Administracji, rok 2007, nr 32, ss. 195-207
 • "Miasto na prawach powiatu – zagadnienia wybrane" w: "Studia Prawno – Ekonomiczne" Łódzkie Towarzystwo Naukowe, tom LXXIV, 2006 ss. 27-49 Kto wydaje decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej" w: "Rzeczpospolita" nr 232 (7221) z 17 listopada 2006 r., s. C4
 • "Pozycja prawna prezydenta miasta na prawach powiatu – zagadnienia wybrane" w: "Ius Et Administratio", Facultas Iuridica Universitstis Ressoviensis, Rzeszów 2006, zeszyt 1 (9), ss. 27-51
 • "Powiaty grodzkie mogą się zrzeszać" w: "Rzeczpospolita" nr 232 (7221) z 4 października 2005 r., s. C1 (3)
 • "Związki, porozumienia komunalne i stowarzyszenia miasta na prawach powiatu. Przystępowanie miast na prawach powiatu do międzynarodowych zrzeszeń i społeczności regionalnych" w: "Ius Et Administratio", Facultas Iuridica Universitstis Ressoviensis, Rzeszów 2005, zeszyt 3 (7), ss. 73-85
 • "Działalność gospodarcza samorządu wykraczająca poza zadania o charakterze użyteczności publicznej" w: "Rzeczpospolita" nr 186 (7175) z 10 sierpnia 2005 r., s. C1 (5)
 • "Formy współdziałania miast na prawach powiatu" w: "Gazeta Samorządu i Administracji", nr 19 (167), 13-16 września 2004 r., s. 29 i n.
 • "Pozycja prawna powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów" w: "Studia Prawno – Ekonomiczne" Łódzkie Towarzystwo Naukowe, tom LXIII, 2001 ss. 49-63
 • "Konsument pod ochroną" w: "Wspólnota" Pismo Samorządu Terytorialnego, nr 9/573, z 3 marca 2001 r. s. 42 i n.

Publikacje - dr Roman Marchaj

...

Kancelaria Radcy Prawnego

prof. dr hab. Bogdan Dolnicki

ul. Grunwaldzka 22B/1
43-300 Bielsko-Biała

tel.: 33 816 99 00
       33 816 99 01
e-mail:
kancelariadolnicki@poczta.onet.pl