top bakcground

Zespół

prof. zw. dr hab. Bogdan Dolnicki

RADCA PRAWNY,  WŁAŚCICIEL KANCELARII

Prof. zw. dr hab. Bogdan Dolnicki od ponad trzydziestu lat w sposób umiejętny łączy pracę naukową na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z pracą w charakterze radcy prawnego i doradcy podatkowego. W ramach jego zainteresowań badawczych mieszczą się szeroko rozumiane zagadnienia prawa administracyjnego oraz samorządu terytorialnego, zarówno polskiego, jak i zagranicznego. Jest autorem stukilkudziesięciu opracowań naukowych z tego zakresu. Posiada liczne kontakty z przedstawicielami zagranicznej doktryny, zwłaszcza niemieckiej. Z prof. dr. hab. Bogdanem Dolnickim współpracuje liczna grupa doświadczonych prawników, w tym pracowników naukowych reprezentujących różne dziedziny prawa. 

Agnieszka Królczyk

RADCA PRAWNY

Ukończyła studia prawnicze oraz studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, zakończoną uzyskaniem tytułu zawodowego radcy prawnego w styczniu 2013 r.
Posiada 18-letnie doświadczenie w zawodzie prawnika, z Kancelarią prof. dr hab. Bogdana Dolnickiego związana jest od 2001 roku.
Specjalizuje się w prawie cywilnym, w sprawach szkód komunikacyjnych, prawach autorskich i pokrewnych oraz w sprawach z zakresu prawa administracyjnego. Włada językiem angielskim oraz francuskim.

Aneta Turoboś

RADCA PRAWNY

W roku 2009 ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po odbyciu aplikacji radcowskiej przy OIRP  w Katowicach, uzyskała tytuł radcy prawnego z wpisem na listę radców prawnych w 2013 roku. Posiada 7-letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej, a od 2013 roku wykonuje zawód radcy prawnego w ramach Kancelarii prof. dr hab. Bogdana Dolnickiego.
Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, prawie spółek handlowych. Posiada również doświadczenie w sprawach odszkodowawczych i administracyjnych. Interesuje się prawem medycznym i problematyką szkód na osobie.

dr Adrian Faruga

RADCA PRAWNY

W roku 2005 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2011 roku ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach oraz uzyskał stopień doktora nauk prawnych broniąc rozprawę doktorską pt.: „Skarga do sądu administracyjnego z art. 101, 101a ustawy o samorządzie gminnym”. W 2011 roku uzyskał także wpis na listę radców prawnych.
Dr Adrian Faruga posiada 8-letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej w ramach Kancelarii zajmując się obsługą prawną jednostek samorządów terytorialnych. Od 2011 zatrudniony jest także w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie na stanowisku radcy prawnego. W latach 2006-2010 był radnym w Pszczynie.

dr Roman Marchaj

RADCA PRAWNY

W roku 2010 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2013 roku ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez OIRP w Katowicach. Następnie, w 2015 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych broniąc z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt.: „Samorządowe konsultacje społeczne”. Uchwałą z dnia 21 października 2015 roku Rady OIRP w Katowicach został wpisany na listę radców prawnych. Dr Roman Marchaj jest adiunktem w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 5-letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej w ramach Kancelarii zajmując się sprawami z zakresu prawa administracyjnego, a w szczególności prawa samorządu terytorialnego.

WSPÓŁPRACOWNICY KANCELARII:

dr hab. Anna Wierzbica

RADCA PRAWNY

W roku 1998 ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uzyskała stopień doktora nauk prawnych broniąc rozprawę doktorską pt.: „Miasto na prawach powiatu. Zagadnienia ustrojowe”, następnie w 2015 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk prawnych przedstawiając w postępowaniu habilitacyjnym publikację pt. „Referendum i wybory oraz zarządzenia i uchwały jednostek samorządu terytorialnego. Władcze, administracyjnoprawne formy wyrażania woli przez jednostki samorządu terytorialnego”. W 2010 roku uzyskała wpis na listę radców prawnych. Od 1 stycznia 1999 roku do dnia dzisiejszego zatrudniona jest w Starostwie Powiatowym w Mikołowie, obecnie na stanowisku radcy prawnego. Prowadzi także bieżąco obsługę prawną innych jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych.  Dr hab. Anna Wierzbica zatrudniona jest także na stanowisku adiunkta w Kate­drze Prawa Samo­rządu Tery­to­rial­nego Wydziału Prawa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­tetu Śląskiego.   Od 2008 roku jest członkiem zespołu obsługującego Miasto Zabrze

 

dr Renata Cybulska

RADCA PRAWNY

W roku 2002 ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2005-2008 ukończyła aplikację sądową, zdając egzamin sędziowski. W dniu 16 marca 2010 roku uzyskała stopień doktora nauk prawnych broniąc rozprawę doktorską pt.: „Kontrakt wojewódzki (studium administracyjnoprawne)”. Ukończyła aplikację sędziowską. W 2009 roku uzyskała wpis na listę radców prawnych rozpoczynając jednocześnie prowadzenie dzielności gospodarczej w formie indywidualnej kancelarii.  Prowadzi stałą obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych. Dr Renata Cybulska zatrudniona jest także na stanowisku adiunkta w Kate­drze Prawa Samo­rządu Tery­to­rial­nego Wydziału Prawa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­tetu Śląskiego. Od 2012 roku jest członkiem zespołu obsługującego Miasto Zabrze.

 

dr Mariusz Siwoń

RADCA PRAWNY

W roku 2005 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wcześniej na tym samym uniwersytecie ukończył studia wyższe oraz uzyskał stopień doktora nauk w zakresie socjologii.  W latach 2004-2010 piastował funkcję prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, wcześniej pracował w tej instytucji jako Inspektor kontroli finansowej oraz członek kolegium. Przez wiele lat orzekał w Komisji Orzekającej w sprawach naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Były rzecznik dyscypliny finansów publicznych. W 2006 roku uzyskał wpis na listę radców prawnych. W swojej karierze zawodowej Mariusz Siwoń zatrudniony był także w Urzędzie Miejskim w Katowicach oraz Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.  Od 2011 roku jest członkiem zespołu obsługującego Miasto Zabrze.

 

Jacek Bregida

RADCA PRAWNY

W roku 1991 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 1998 roku został wpisany na listę radców prawnych. W swojej karierze zawodowej zatrudniony był wielu jednostkach administracji publicznej m.in. w Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Starostwie Powiatowym w Mikołowie. Ponadto, posiada doświadczenie w obsłudze prawnej także innych podmiotów w tym stowarzyszeń, fundacji, spółek prawa handlowego i przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą. Od 2008 roku jest członkiem zespołu obsługującego Miasto Zabrze.

 

Andrzej Oświęcimski

RADCA PRAWNY

W roku 1977 ukończył studia prawnicze. Następnie odbył aplikację sędziowską. Wpis na listę radców prawnych uzyskał w 1984 roku. W swojej karierze zawodowej zatrudniony był na stanowisku racy prawnego w wielu przedsiębiorstwach oraz jednostkach administracji publicznej w tym Urzędzie Miejskim w Bytomiu, Miejskim Przedsiębiorstwie Inżynierii Drogowej w Bytomiu czy w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń SA. Andrzej Oświęcimski od 2008 roku jest członkiem zespołu obsługującego Miasto Zabrze.

 

Zbigniew Delijewski

RADCA PRAWNY

Wykonuje ten zawód od 1987 roku, będąc wpisanym na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w prawie samorządowym, prawie gospodarczym, prawie spółek handlowych. Od 1992 roku pracuje na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, zakładów budżetowych oraz jednostek organizacyjnych gmin. W ramach świadczonej pomocy prawnej zajmuje się również działalnością uchwałodawczą organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Wykonuje szereg czynności z zakresu bieżącej obsługi komórek organizacyjnych wchodzących w skład struktury organizacyjnej urzędu jako jednostki pomocniczej organu wykonawczego. Działalność w tym zakresie realizuje między innymi w Urzędzie Gminy Ożarowice oraz Urzędzie Miasta Radzionków. Szereg zadań zleconych w ramach konkretnych czynności koncepcyjnych i procesowych realizuje również na rzecz innych jednostek między innymi Urzędu Miasta Piekary Śląskie. Posiada także doświadczenie w pełnieniu obsługi prawnej w Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach.

 

Kancelaria Radcy Prawnego

prof. dr hab. Bogdan Dolnicki

ul. Grunwaldzka 22B/1
43-300 Bielsko-Biała

tel.: 33 816 99 00
       33 816 99 01
e-mail:
kancelariadolnicki@poczta.onet.pl