top bakcground

Stała opieka prawna

Wszechstronność specjalizacji naszych prawników pozwala na świadczenie interdyscyplinarnych usług prawnych. Prowadząc stałą opiekę prawną, szukamy odpowiedzi na bieżące pytania prawne, a także identyfikujemy potencjalne problemy, które mogą powstać w przyszłości. Potrafimy szybko utworzyć kompetentny zespół, składający się z różnych specjalistów, niezbędnych dla właściwego rozwiązania zaistniałego problemu.
W ten sposób zapewniamy bezpieczeństwo prawne funkcjonowania obsługiwanego podmiotu w zakresie bieżącej działalności (zawieranych transakcji, relacji z kontrahentami i pracownikami), jak i w sytuacjach nagłych, wymagających szybkich i zdecydowanych działań. Nasze doradztwo opiera się nie tylko na doświadczeniu i wiedzy prawnej, lecz przede wszystkim na zrozumieniu branży, w której działa nasz klient. W szczególny sposób specjalizujemy się w obsłudze prawnej uczelni wyższych publicznych i niepublicznych, jednostek samorządu terytorialnego (gmin, miast na prawach powiatów i powiatów), klubów sportowych (w tym działających w formie spółki akcyjnej), stowarzyszeń, fundacji itp.

Prawo konkurencji - zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Prawo konkurencji wywiera istotny wpływ na działalność przedsiębiorstw. W obecnych warunkach gospodarczych nie można nie uwzględnić wymogów prawa konkurencji w działalności firmy i jej kontrahentów. W świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji należy oceniać między innymi politykę dystrybucji usług oraz towarów, działalność marketingową firmy, czy plany rozwoju poprzez przejmowanie konkurentów. Przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji pozwalają na ochronę przed postępowaniem konkurentów naruszającym zasady uczciwej rywalizacji rynkowej. Stanowią istotne uzupełnienie roszczeń wynikających z prawa cywilnego i prawa własności przemysłowej. Czynem nieuczciwej konkurencji jest każde działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta, a wymienione w ustawie czyny nieuczciwej konkurencji mają charakter jedynie przykładowy. Doradzamy naszym klientom przy ocenie prawnej działań własnych oraz działań konkurentów. Informujemy o możliwych krokach zabezpieczających interesy klienta oraz zmierzających do naprawienia szkód. Uprzejmie informujemy, że Kancelaria prowadzi precedensowe procesy w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Prawo administracyjne

Świadczymy usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa administracyjnego, w tym także zastępstwa procesowego w postępowaniu administracyjnym oraz sądowo-administracyjnym. W tym zakresie mieszczą się między innymi sprawy z zakresu:

 • prawa budowlanego,
 • prawa zagospodarowania przestrzennego,
 • prawa ochrony środowiska,
 • ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • prawa osobowego ( w tym m. innymi cudzoziemcy, stowarzyszenia, zgromadzenia, pożytek publiczny i wolontariat)
 • ochrony zdrowia,
 • dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych,
 • publicznoprawnej reglamentacji działalności gospodarczej,
 • odpowiedzialności odszkodowawczej za działania administracji.

Prawo samorządu terytorialnego

Świadczymy usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa samorządu terytorialnego oraz prawa komunalnego, w tym także kompleksowej obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów komunalnych oraz innych instytucji publicznych.
W tym zakresie w szczególności świadczymy takie usługi jak:

 • opiniowanie, pod względem prawnym, uchwał rady miejskiej i zarządzeń prezydenta miasta,
 • opiniowanie pod względem formalno-prawnym regulaminów i statutów - w tym także gminnych jednostek organizacyjnych,
 • wydawanie opinii prawnych w sprawach stanowiących przedmiot działalności jednostek organizacyjnych gminy oraz urzędu gminy,
 • opiniowanie pod względem formalno-prawnym umów, ugód i porozumień zawieranych przez jednostki samorządu terytorialnego z innymi podmiotami,
 • opracowanie skarg i odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, udział w rozprawach przed WSA oraz NSA,
 • prowadzenie spraw sądowych, cywilnych, gospodarczych, zastępstwo sądowe,
 • prowadzenie doradztwa prawnego na rzecz organów gminy, radnych, naczelników wydziałów urzędu gminy w sprawach wynikających z ich zadań,
 • sprawowania nadzoru prawnego nad stosowaniem przepisów k.p.a. przez pracowników urzędu,
 • informowanie wydziałów o aktach normatywnych ogłoszonych,
 • w Dziennikach Urzędowych i w Monitorach dotyczących ich działalności,
 • prowadzenie i aktualizacji przepisów powszechnie obowiązujących,
 • obsługa sesji rady gminy.

Zamówienia publiczne

Świadczone przez nas usługi z zakresu zamówień publicznych obejmują:

 • doradztwo prawne na rzecz zamawiających i wykonawców,
 • opiniowanie projektów umów, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i regulaminów konkursowych,
 • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu problematyki zamówień publicznych,
 • nadzorowanie prawidłowego przebiegu procesów udzielania zamówień, udział przy rozpatrywaniu protestów i odwołań we wszystkich fazach postępowania,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych.

Prawo spółek prawa handlowego

Polecamy w szczególności:

 • zakładanie spółek handlowych wszystkich typów (akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowo-akcyjnych, komandytowych, partnerskich i jawnych), a w tym:
  • sporządzanie umów i statutów spółek,
  • sporządzanie regulaminów zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń,
  • konstruowanie umów między wspólnikami/akcjonariuszami,
  • uczestnictwo w postępowaniu rejestrowym w KRS,
 • stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych obejmującą bieżące doradztwo z zakresu wszystkich dziedzin prawa,
 • reprezentację spółek w Sądach (zastępstwo procesowe) i przed organami administracji publicznej.

Prawo cywilne

Oferujemy pełną gamę usług w tym zakresie, a ofertę naszą kierujemy zarówno do przedsiębiorców jak i klientów indywidualnych.
Udzielamy kompleksowej pomocy prawnej we wszelkich sprawach wynikających z szeroko pojętego prawa cywilnego przedsiębiorcom, między innymi z zakresu:

 • negocjowanie, sporządzanie i weryfikacja wszelkiego rodzaju umów handlowych,
 • doradztwo w zakresie wyboru najbardziej optymalnej formy uregulowania określonych stosunków handlowych, z uwzględnieniem minimalizacji wszelkiego ryzyka (w tym podatkowego),
 • prowadzenie sporów, w tym zastępstwo procesowe z zakresu prawa cywilnego i handlowego,
 • sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz z zakresu prawa cywilnego i handlowego.

Roszczenia odszkodowawcze (w tym przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu)

Udzielamy kompleksowej pomocy prawnej przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, w tym od Skarbu Państwa.
Naszą specjalnością są zwłaszcza majątkowe odszkodowania komunikacyjne. Usługi świadczone w tym zakresie obejmują między innymi:

 • przedsądowe dochodzenie niespłaconych należności i roszczeń odszkodowawczych,
 • postępowanie sądowe zmierzające do uzyskania tytułu wykonawczego.

W związku z konkretnymi postępowaniami oferujemy również usługi w zakresie opracowywania skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz reprezentowania interesów naszych klientów w postępowaniu wywołanym ich wniesieniem, w oparciu o przepisy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Prawo pracy

Świadczymy usługi z zakresu tak indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy, do których należą w szczególności:

 • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz innych dokumentów związanych z nawiązywaniem stosunku pracy,
 • doradztwo w zakresie wyboru najbardziej optymalnego sposobu nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy,
 • tworzenie i opiniowanie regulaminów oraz innych wewnętrznych przepisów prawa pracy,
 • reprezentowanie pracowników i pracodawców w sporach sądowych i pozasądowych wynikających z prawa pracy.

Prawo podatkowe

Świadczone przez nas usługi z zakresu prawa podatkowego to doradztwo we wszelkich zagadnieniach wynikających z prawa podatkowego, a w szczególności:

 • wydawanie opinii prawnych dotyczących przepisów ordynacji podatkowej, przepisów ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, od towarów i usług, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz innych ustaw podatkowych,
 • reprezentowanie podatników w trakcie kontroli skarbowych i podatkowych,
 • sporządzanie zastrzeżeń do protokołów kontroli oraz odwołań od decyzji wymiarowych,
 • sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz reprezentacja przed tymi sądami.

Prawo konstytucyjne

Świadczone przez nas usługi z zakresu prawa konstytucyjnego obejmują:

 • sporządzanie opinii prawnych, które swym zakresem obejmują również aspekt oceny hierarchicznej zgodności aktów prawnych przedmiotowo istotnych dla klienta;
 • sporządzanie pism procesowych, których zakresem może być objęta ocena hierarchicznej zgodności aktów prawnych relewantnych w danej sprawie, a następnie formułowanie wniosku w kwestii zasadności skorzystania przez skład orzekający z możliwości wystąpienia z pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego;
 • sporządzanie skarg konstytucyjnych w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego (w tym aktów prawa miejscowego), na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie (tj. prawomocnie) o wolnościach lub prawach albo o obowiązkach skarżącego określonych w Konstytucji; oferujemy również usługi w zakresie reprezentowania skarżącego przed Trybunałem Konstytucyjnym w postępowaniu wywołanym wniesieniem skargi konstytucyjnej;
 • sporządzanie wniosków o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisów prawa.

Kancelaria Radcy Prawnego

prof. dr hab. Bogdan Dolnicki

ul. Grunwaldzka 22B/1
43-300 Bielsko-Biała

tel.: 33 816 99 00
       33 816 99 01
e-mail:
kancelariadolnicki@poczta.onet.pl